Chồng Giáp Tuất (1994) và vợ Ất Hợi (1995) sinh con năm 2023 có hợp không ?

Việc Xem tuổi sinh con hợp với niên mệnh, bản mệnh của cha mẹ là một bước kê đệm mang đến nhiều điều thành công, thuận lợi cho cuộc đời của con sau này. Bởi vậy các bậc làm cha làm mẹ thường rất đắn đo trong việc chọn năm sinh con, gửi gắm biết bao mong muốn về một tương lai tốt đẹp cho con.

Bên dưới là công cụ xem tuổi sinh con - lựa chọn năm sinh con hợp với vận mệnh của cha mẹ, hợp với phong thủy. Nếu bạn đang phân vân trong việc lựa chọn năm sinh bé, xin vui lòng nhập đầy đủ thông tin để có thể tra cứu kết quả nhanh chóng và chính xác nhất.

Nhập ngày sinh dương lịch tuổi vợ và chồng để xem

Đổi ngày sinh âm lịch sang dương lịch

Tuổi chồng
Tuổi vợ
XEM KẾT QUẢ

KẾT QUẢ

+ Chồng Giáp Tuất (1994) và Vợ Ất Hợi (1995) sinh con năm 2023 (Quý Mão)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Giáp - Quý: Bình Tuất - Mão: Lục hợp Hỏa - Kim: Tương khắc Càn - Tốn: Họa hại Kim - Mộc: Tương khắc 3
Mẹ Ất - Quý: Bình Hợi - Mão: Tam hợp Hỏa - Kim: Tương khắc Khảm - Tốn: Sinh khí Thủy - Mộc: Tương Sinh 7

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Giáp Tuất (1994) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con trai năm 2023 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Giáp - Quý: Bình Tuất - Mão: Lục hợp Hỏa - Kim: Tương khắc Càn - Khôn: Diên niên Kim - Thổ: Tương Sinh 7
Mẹ Ất - Quý: Bình Hợi - Mão: Tam hợp Hỏa - Kim: Tương khắc Khảm - Khôn: Tuyệt mạng Thủy - Thổ: Tương khắc 3

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Giáp Tuất (1994) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con gái năm 2023 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Giáp Tuất (1994) và Vợ Ất Hợi (1995) sinh con năm 2024 (Giáp Thìn)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Giáp - Giáp: Bình Tuất - Thìn: Lục xung Hỏa - Hỏa: Bình Càn - Chấn: Ngũ quỷ Kim - Mộc: Tương khắc 2
Mẹ Ất - Giáp: Bình Hợi - Thìn: Bình Hỏa - Hỏa: Bình Khảm - Chấn: Thiên y Thủy - Mộc: Tương Sinh 7

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Giáp Tuất (1994) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con trai năm 2024 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Giáp - Giáp: Bình Tuất - Thìn: Lục xung Hỏa - Hỏa: Bình Càn - Chấn: Ngũ quỷ Kim - Mộc: Tương khắc 2
Mẹ Ất - Giáp: Bình Hợi - Thìn: Bình Hỏa - Hỏa: Bình Khảm - Chấn: Thiên y Thủy - Mộc: Tương Sinh 7

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Giáp Tuất (1994) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con gái năm 2024 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Giáp Tuất (1994) và Vợ Ất Hợi (1995) sinh con năm 2025 (Ất Tị)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Giáp - Ất: Bình Tuất - Tị: Bình Hỏa - Hỏa: Bình Càn - Khôn: Diên niên Kim - Thổ: Tương Sinh 7
Mẹ Ất - Ất: Bình Hợi - Tị: Lục xung Hỏa - Hỏa: Bình Khảm - Khôn: Tuyệt mạng Thủy - Thổ: Tương khắc 2

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Giáp Tuất (1994) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con trai năm 2025 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Giáp - Ất: Bình Tuất - Tị: Bình Hỏa - Hỏa: Bình Càn - Tốn: Họa hại Kim - Mộc: Tương khắc 3
Mẹ Ất - Ất: Bình Hợi - Tị: Lục xung Hỏa - Hỏa: Bình Khảm - Tốn: Sinh khí Thủy - Mộc: Tương Sinh 6

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Giáp Tuất (1994) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con gái năm 2025 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Giáp Tuất (1994) và Vợ Ất Hợi (1995) sinh con năm 2026 (Bính Ngọ)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Giáp - Bính: Bình Tuất - Ngọ: Tam hợp Hỏa - Thủy: Tương khắc Càn - Khảm: Lục sát Kim - Thủy: Tương Sinh 5
Mẹ Ất - Bính: Bình Hợi - Ngọ: Tứ tuyệt Hỏa - Thủy: Tương khắc Khảm - Khảm: Phục vị Thủy - Thủy: Bình 4

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Giáp Tuất (1994) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con trai năm 2026 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Giáp - Bính: Bình Tuất - Ngọ: Tam hợp Hỏa - Thủy: Tương khắc Càn - Khôn: Diên niên Kim - Thổ: Tương Sinh 7
Mẹ Ất - Bính: Bình Hợi - Ngọ: Tứ tuyệt Hỏa - Thủy: Tương khắc Khảm - Khôn: Tuyệt mạng Thủy - Thổ: Tương khắc 1

Kết luận: Tổng 4/10 điểm: Chồng tuổi Giáp Tuất (1994) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con gái năm 2026 là tương đối không hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Giáp Tuất (1994) và Vợ Ất Hợi (1995) sinh con năm 2027 (Đinh Mùi)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Giáp - Đinh: Bình Tuất - Mùi: Lục phá Hỏa - Thủy: Tương khắc Càn - Ly: Tuyệt mạng Kim - Hỏa: Tương khắc 1
Mẹ Ất - Đinh: Bình Hợi - Mùi: Tam hợp Hỏa - Thủy: Tương khắc Khảm - Ly: Diên niên Thủy - Hỏa: Tương khắc 5

Kết luận: Tổng 3/10 điểm: Chồng tuổi Giáp Tuất (1994) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con trai năm 2027 là tương đối không hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Giáp - Đinh: Bình Tuất - Mùi: Lục phá Hỏa - Thủy: Tương khắc Càn - Càn: Phục vị Kim - Kim: Bình 4
Mẹ Ất - Đinh: Bình Hợi - Mùi: Tam hợp Hỏa - Thủy: Tương khắc Khảm - Càn: Lục sát Thủy - Kim: Tương Sinh 5

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Giáp Tuất (1994) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con gái năm 2027 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Giáp Tuất (1994) và Vợ Ất Hợi (1995) sinh con năm 2028 (Mậu Thân)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Giáp - Mậu: Tương khắc Tuất - Thân: Bình Hỏa - Thổ: Tương Sinh Càn - Cấn: Thiên y Kim - Thổ: Tương Sinh 7
Mẹ Ất - Mậu: Bình Hợi - Thân: Lục hại Hỏa - Thổ: Tương Sinh Khảm - Cấn: Ngũ quỷ Thủy - Thổ: Tương khắc 3

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Giáp Tuất (1994) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con trai năm 2028 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Giáp - Mậu: Tương khắc Tuất - Thân: Bình Hỏa - Thổ: Tương Sinh Càn - Đoài: Sinh khí Kim - Kim: Bình 6
Mẹ Ất - Mậu: Bình Hợi - Thân: Lục hại Hỏa - Thổ: Tương Sinh Khảm - Đoài: Họa hại Thủy - Kim: Tương Sinh 5

Kết luận: Tổng 6/10 điểm: Chồng tuổi Giáp Tuất (1994) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con gái năm 2028 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Xem thêm

Xin xăm online

Xin Xăm

Tra cứu SIM Phong Thủy

Nhập số điện thoại